Przegląd Polityczny – Księgarnia

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przegladpolityczny.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-28 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-17.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. nie wszystkie grafiki zamieszczone na stronie posiadają tekst alternatywny;
2. w formularzu brak etykiet;
3. zaburzona struktura nagłówków i brak nagłówka pierwszego poziomu;
4. niektóre linki w treści zawierają fragment adresu URL.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny www.przegladpolityczny.pl – 99,73 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: Ada Nowacka, ksiegarnia@przegladpolityczny.sklep.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do:
1. złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności;
2. wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu;
3. udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać następujące dane:
1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo;
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

„Kolegium Gdańskie” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej okaże się niemożliwe „Kolegium Gdańskie” może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skip to content